Kupując skafander SANTI dołączyłeś do grona nurków, którzy doceniają innowacje, estetykę i pełen profesjonalizm.
Stay Dry Club to ekskluzywny program lojalnościowy przeznaczony dla skafandrów SANTI. Jego celem jest doskonalenie ekonomicznego aspektu utrzymania i naprawy Twojego suchego skafandra. Po bezpłatnej rejestracji w programie, otrzymasz dostęp do dodatkowych korzyści i rabatów. Dziękujemy, że wybrałeś SANTI. Witaj wśród przyjaciół.
Zasady „Stay Dry Club”

I. Zasady ogólne:

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady postępowania i uczestnictwa w serwisie społecznościowym pod nazwą „Stay Dry Club”, zwanym dalej „programem”, skierowanym do klientów, którzy zakupili suchy skafander nurkowy Santi wyprodukowany przez Santi w dowolnym punkcie/dealerze oferującym produkty Santi. Regulamin określa zasady przystąpienia do programu, zasady działania związane z przystąpieniem do związanych z nim promocji i ofert specjalnych oraz rejestracji danych osobowych klientów.
 • Organizatorem programu jest Santi Sp. z o.o. zwana dalej „Organizatorem”, która administruje Programem za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego zwanego „systemem”.
 • Program dedykowany jest klientom, którzy dokonali zakupu dowolnego suchego skafandra z oferty Santi. Powinny to być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.
 • W programie mogą brać udział pracownicy, właściciele i pracownicy sklepów i firm współpracujących z firmą Santi oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo. Kryterium uczestnictwa w programie jest udokumentowanie posiadania produktu, o którym mowa powyżej w postaci karty gwarancyjnej, numeru identyfikacyjnego suchego skafandra oraz dowodu fiskalnego zakupu skafandra.
 • Program ma charakter międzynarodowy i trwa od dnia 30 maja 2012 r. do odwołania, który to termin Organizator podaje do wiadomości uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie informacyjne zamieszczone w sklepach, na stronie internetowej www.staydryclub.com oraz www.santididving.com.
 • Niniejszy regulamin oraz polityka prywatności dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.staydryclub.com. Rejestracja danych osobowych oznacza jednocześnie zapoznanie się uczestnika z niniejszym regulaminem i polityką prywatności.
 • Adresem korespondencyjnym Organizatora w sprawach związanych z programem, zwanym dalej „adresem Organizatora” jest: Santi Sp. z o.o., ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
II. Warunki programu:
 • Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na specjalnie skonstruowanej stronie internetowej dedykowanej programowi oraz posiadanie produktu w postaci dowolnego modelu suchego skafandra nurkowego, wyposażonego w indywidualny numer identyfikacyjny dostarczany wraz z gwarancją przy zakupie produktu w dowolnym punkcie sprzedaży.
 • Wypełniając formularz uczestnik wyraża zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Uczestnik wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na komunikowanie się z innymi podmiotami za pomocą poczty elektronicznej lub innej akcji marketingowej Organizatora.
 • Udział w programie jest dobrowolny.
 • Podanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.
 • Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail, datę wypełnienia formularza (tj. datę przystąpienia do programu), numer suchego skafandra, typ suchego skafandra, datę zakupu suchego skafandra oraz inne dane dobrowolnie podane przez uczestnika.
 • Użytkownik, podając Dane osobowe oświadcza, że:
 1. Są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. Nie naruszają one praw osób trzecich,
 3. Zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej będącej jednocześnie portalem dedykowanym dla www.staydryclub.com.
 • Za datę przystąpienia do programu uznaje się datę zarejestrowania formularza zgłoszeniowego przez uczestnika i wypełnienia wszystkich danych osobowych w systemie oraz potwierdzenia przesłanym drogą elektroniczną linkiem autoryzacyjnym.
 • Wszystkie korzyści wynikające z przystąpienia do programu będą obowiązywały z chwilą przystąpienia do programu.
 • Uczestnik w celu przystąpienia do programu jest zobowiązany do rejestracji skafandra w terminie nie później niż 30 dni od pierwszej daty zakupu skafandra.
 • Warunkiem zachowania przedłużonej gwarancji jest udokumentowany coroczny przegląd skafandra suchego w autoryzowanej placówce serwisowej Santi.
 • Korzyści wynikające z członkostwa w klubie  SDC  wymienione w pkt. III obowiązują przez okres trwania 5 letniej gwarancji przy spełnieniu warunku jakim jest coroczny przegląd suchego skafandra.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do treści danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemny wniosek skierowany do Organizatora pod adresem e- mail: designer@santidiving.com. Żądanie usunięcia danych osobowych jest jednocześnie rezygnacją z uczestnictwa w programie.
 • Jeżeli kombinezon został zakupiony „z drugiej ręki” od poprzedniego użytkownika, który dokonał rejestracji w programie po zakupie skafandra nowy użytkownik/właściciel kombinezonu ma prawo zarejestrować kombinezon wraz z nowymi danymi osobowymi. Przy czym jeden skafander może mieć maksymalnie dwóch użytkowników, którzy zostaną objęci programem. Użytkownik faktyczny będący uczestnikiem programu powinien poinformować Organizatora o zbyciu kombinezonu drogą elektroniczną lub osobiście. Na tej podstawie Organizator ma prawo usunąć go z listy aktywnych uczestników programu, a nowy właściciel może zarejestrować kombinezon na swoje nazwisko. Suchy skafander zakupiony w drugim obiegu , z rynku wtórnego nie podlega rejestracji w programie.
 • Program nie uwzględnia rejestracji skafandrów zakupionych w celach marketingowych , dotyczy to m.in. skafandrów demo.
 • Jeżeli uczestnik posiada więcej niż jeden skafander Santi będzie mógł go zarejestrować w utworzonym przez siebie profilu pierwotnym na zasadzie dodania produktu w dziale rejestracji danych osobowych po zarejestrowaniu pierwszego dowolnego skafandra.

III. Korzyści z przystąpienia do „Stay Dry Club”

 • Przedłużenie gwarancji do 5 lat od pierwotnej daty zakupu.
 • Dożywotnia gwarancja na zawór Santi Apeks.
 • Zniżka dla lokalnego serwisu na serwis skafandra do 20%- zgodnie z cennikiem serwisowym.
 • Raz w roku w roku darmowy przegląd skafandra – test szczelności, ewentualne naprawy (przecieki na szwach) oraz raport dotyczący stanu skafandra (właściciel pokrywa koszt transportu do serwisu).
 • Dedykowane newslettery i informacje o wydarzeniach Santi. Oferty sezonowe i specjalne. 27. Pomoc online i natychmiastowe wsparcie.
 • Raz w roku bezpłatne wypożyczenie skafandra z floty DEMO Santi na okres 7 dni.
IV. Postanowienia końcowe:
 • Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w programie jest Organizator.
 • Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie jego obowiązywania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia do zbioru zasad.
 • W przypadku zmiany regulaminu organizator powiadomi każdego Uczestnika programu poprzez udostępnienie jednolitego tekstu zmienionego regulaminu u upoważnionych przedstawicieli oraz na stronie internetowej organizatora lub w inny sposób.
 • Organizator może wykluczyć uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego regulaminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 • Niniejszy regulamin jest skonstruowany zgodnie z prawem polskim.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Regulamin Akcji dostępny jest na staydryclub.pl
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym programem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Santi Sp z o.o. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Santi Sp z o.o. , dostępnej pod adresem RODO_pl.pdf (santidiving.com) .